Br.leta
Operator
Za
Preko
Planirano
Očekivano
Stvarno
Napomena
  Sunday, 18.08.2019
TK1440
THY
ISTANBUL
21:05
21:32
POLETIO
OU5354
THY
ISTANBUL
21:05
21:32
POLETIO
IB3201
IBE
MADRID
21:10
21:17
POLETIO
OU301
CTN
ZAGREB
21:15
21:30
POLETIO
W74702
WLB
BEIRUT
21:15
21:50
UKRCAVANJE
Red
VY7724
VLG
BARCELONA
22:20
22:20
Red
IB5464
VLG
BARCELONA
22:20
22:20
  Monday, 19.08.2019
OU661
CTN
ZAGREB
06:15
06:15
OS8402
CTN
ZAGREB
06:15
06:15
TK8043
CTN
ZAGREB
06:15
06:15
OU4466
CTN
ZURICH
07:05
07:05
TP6858
CTN
ZURICH
07:05
07:05
AC2985
CTN
ZURICH
07:05
07:05
LX4257
CTN
ZURICH
07:05
07:05
SK9316
CTN
ZURICH
07:05
07:05
SQ2416
CTN
ZURICH
07:05
07:05
OU418
CTN
FRANKFURT
07:25
07:25
TP6876
CTN
FRANKFURT
07:25
07:25
UA7255
CTN
FRANKFURT
07:25
07:25
AI7510
CTN
FRANKFURT
07:25
07:25
LH5991
CTN
FRANKFURT
07:25
07:25
LO4291
CTN
FRANKFURT
07:25
07:25
OZ9378
CTN
FRANKFURT
07:25
07:25
SK9312
CTN
FRANKFURT
07:25
07:25
SQ2414
CTN
FRANKFURT
07:25
07:25
EZS1324
EZS
GENEVA
08:25
08:25
TK0440
THY
ISTANBUL
08:35
08:35
OU5354
THY
ISTANBUL
08:35
08:35
V72217
VOE
NANTES
08:45
08:45
VY7724
VLG
BARCELONA
08:50
08:50
IB5464
VLG
BARCELONA
08:50
08:50